Thuis wonen met dementie: woningaanpassingen

Het aantal thuiswonende mensen met dementie zal de komende jaren fors groeien. Op dit moment gaat het in Nederland om rond de 180.000 mensen met dementie die thuis wonen, naar verwachting groeit dit de komende decennia naar rond de 420.000. Deze groei komt enerzijds door de groei van het totaal aantal mensen met dementie, maar ook doordat door sluiting van verzorgingshuizen, steeds meer mensen met dementie thuis zullen blijven wonen. In diverse ons omringende landen ligt het percentage thuiswonenden met dementie nu al veel hoger dan in Nederland,  daar soms oplopend tot wel 90%.

Om dit langer thuis wonen mogelijk te maken, zijn vele veranderingen nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning, begeleiding en eenzaamheidsbestrijding. Maar ook woningaanpassingen kunnen een bijdrage leveren om langer thuis wonen mogelijk te maken.

De Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft in 2012 aan een groep deskundigen onder coördinatie van zorginnovatiebureau DAZ gevraagd om een handreiking te schrijven over aanpassingen van bestaande woningen, in geval van dementie bij één van de bewoners. Deze handreiking is in 2013 verschenen en is hier te downloaden.

De handreiking is opgebouwd langs vier inhoudelijke thema's:
- Oriëntatie (binnenshuis en buitenshuis)
- Veiligheid (binnenshuis en buitenshuis)
- Gedrag
- Bewegingsvrijheid

Vanaf het najaar 2013 zijn in enkele regio's pilots door Platform31 (de nieuwe organisatie waarin de SEV is opgegaan) opgestart om bij familieleden en beroepskrachten de bruikbaarheid van de aanpassingslijst na te gaan. Deze experimenten worden in de loop van 2014 afgerond. Eerste reacties op de aanpassingslijst zijn positief.

Een tweede project rond woningaanpassingen bij dementie betreft de ontwikkeling van een modelwoning. Door Alzheimer Nederland en de OTIB is in april 2012 in Woerden een modelwoning dementie geopend. Voor meer informatie over deze modelwoning, klik hier.

Een derde project rond woningaanpassingen en dementie betreft de ontwikkeling van de website www.thuiswonenmetdementie.nl

Platform31, Aedes/Actiz en Movisie zijn het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis' gestart. Klik hier voor meer informatie over dit programma.

Projecten
Thuis wonen met dementie: woningaanpassingen
Contactgegevens

De aanpassingslijst is ontwikkeld in opdracht van Platform31. Contactpersonen daar zijn Netty van Triest en Tineke Lupi. www.platform31.nl

De lijst is geschreven door Ruud Dirkse van zorginnovatiebureau DAZ.
info@anderszorgen.nl of 035-6220336.

Om de aanpassingslijst te downloaden, klik hier.

Om de handreiking 'comfortabel wonen met dementie' te downloaden, klik hier.

In het boek 'handig bij dementie' is een heel hoofdstuk gewijd aan woningaanpassingen. Zie ook: www.handigbijdementie.nl